Thế nếu em muốn hỏi về bố cục của banner mà em đã tạo bằng PTS thì em vào box Thảo luận hay PTS đây?