post ở đâu cũng thấy đòi 5p, em chưa hiểu là quy định áp dụng 5p ở những box nào ?