Nhìn nhửng hình nầy có cảm giác nó buồn buốn nhưng hay.