Mình cũng xin review về cửa hàng Phú Quang.

Đánh giá tổng quát : Tốt x 3. Vì tính ra mình giao dịch ở đây tổng cộng 3 lần và cả 3 lần đều cho mình ấn tượng tốt.

* Lần thứ 1 :
_ Mình ghé dự...