Em đang chờ mua máy ảnh, chắc sau này sẽ tham gia lớp học của bác đây.
Cảm ơn bác