Đẹp và sâu, bác chụp với thiết bị như thế nào vậy? Xin chỉ giao