Vài năm nữa nhớ up kết quả lên nha Bác, cưới nhau mà ai cũng võ công cao thế này thì... :dots: