Cụ chụp sp đẹp quá.
Đèn đóm của cụ chắc cũng khá khủng :D