Hình chụp đạt chất lượng cao.
Mấy cái nữ trang chụp rõ nét.