Ảnh bác chụp đẹp quá. Máy ảnh compact kết thúc quả thật không tránh được.