Đẹp quá đi thôi. Hết dịch phải làm 1 chuyến mới được