Em có 1 lần đem ra bác Tấn lau mốc con Nikon 80-400 VR, bác ngâm hết 1 tháng, lau không được mà vẫn lấy tiền...