Nếu người dân sống ở dưới mọi chế độ có quyền tự vũ trang cho chính mình như ở Mỹ, thì chắc chắn cs sẽ không có đất dung thân trên cỏi đời này.