Em nghĩ là huynh nào có quyền move nếu đồng ý hãy move topic này vào box nhận xét vì nếu để ở đây lâu ngày sẽ bị mất bài không nên. Bài này là phải nên giữ lại ở trong box nhận xét. Em chỉ tự hỏi như...