Chửi nhau tới đâu rồi, ai rành tóm tắt cho em 5 dòng với.
lâu ko vào theo dõi.