đến một studio xin vào làm thợ học việc, vừa có xiền lại vừa có kiến thức. K thì tìm mấy trung tâm mỹ thuật như thằng Arena ở đường Đ B Phủ hỏi thử xem.