Biết là một trò giải trí rất vui, nhưng bạn có thể tạo cơ hội cho những ứng dụng này lấy đi nhiều thong tin của bạn đấy, thậm chí rất nguy hiểm, các nghệ sĩ hàn quốc đã dính phải vấn nạn chuộc tiền...