Thêm 1 phiếu của mình cho Nikon rồi mà sao Cà Lông vẫn dẫn đầu nhể :D