mình đã từng chụp D.70 với ISO.200 - mình để F= 5.6 và tốc độ 1s - ảnh ra 10 tấm thì cũng còn được 3 tấm nói chung cứ bố cục trước rồi chụp đại , hình vẫn trong , sáng có...