Diem chỉ dùng 1 máy chắc là vì chung tình với chú 450D. Chứ bọn đàn ông chúng tôi nay thích em này mai lại chạy theo em khác. Hết tiền để theo em khác thì đành chịu nhưng hễ có em trẻ đẹp xuất hiện...