Đang quan tâm tới em C0681TB00, hàng còn không bác ơi !