có giảm giá cho đầu bi không bạn ? mình chỉ có nhu cầu đầu bi, đang nghía cái B0 hoặc N1