Tdong tổ chức đi em, cho anh em quanh Toronto gặp nhau một bữa đi !:cheers: