Bác ở đâu mà có hoa sala nhỉ
lần đầu em nghe tên hoa này