cơ bản là để cũng chả ảnh hưởng, vì ngôn ngữ bất đồng nên đèn và máy nó chả hiểu nhau đâu, chỉ có chân giữa + 1 chân ở bên hông shoe đèn là hoạt động thôi, vấn đề cần lưu ý là điện thế chân đèn, điện...