có cái xe máy ơ phía sau làm tâm hình xấu đi, tuy nhien minh thấy khoảng khắc bà cụ uống nước rât tuyệt