Góp vui với các bác bằng G11, chưa biết PS nên chỉ có ảnh gốc.
http://farm8.staticflickr.com/7320/10450390573_5de47bc30e_c.jpg