Hai cô này không sợ muỗi mòng cắn hay sao nhỉ? :-)