Ảnh càng về sau càng đẹp. Chúc mùng bác và con gái rượu.