Thấy dân tình về technical trong VNPhoto là nhiều nhất nhỉ. Mình cũng dân technical, làm về IT đây, chạy theo số đông học hỏi :D