Chuẩn đấy, mà các bác phải hỏi ý kiến tụi trẻ trc mới up lên ;D !