trẻ hiếu động thế chắc phải lấy nét giữa về bố cục lại hỉ bác chủ.Cám ơn vì chia sẻ.