Khoái tấm số 2 và tấm số 5. Mẫu bác hình như mới sinh con thì phải! :)