Chụp lãng mạng lắm, ép màu thị ok lắm, nhưng còn màu sắc da thì chua ok lắm