Chụp ở đâu vậy bác? Thích nhất mấy tấm ở vườn cải.