Ảnh đẹp quá Nguyên ơi. Tao Hiển đây.

Hôm nọ nhận được cái card của mày nhưng mà bận mấy việc chưa liên lạc lại được, có gì anh em đi cafe nhé...!