BQT nhắc nhở các TV:
Thread này chỉ để thông báo mất thiết bị nhiếp ảnh kèm series

Mọi comments qua lại vui lòng post vào các box thích hợp, nhằm tránh các comments làm loãng thread