Chia buồn với bác chủ, Voigtlander Vitoret loai thường( ko có DR) là upcoupled nghĩa là canh nét bằng cách ước lượng khoảng cách không dùng điểm vàng hơi khó canh nét. Bác cứ chụp chừng 3,4 cuốn film...