Như Bác Atkinson đã viết, crop factor chi có ảnh hưởng tới góc nhìn FOV mà không hề ảnh hưởng tới độ phóng đại ảnh, hay độ nét của an̉n ( như DOF hay hyperfocal distance). Không có sự tương đương...