Ảnh rất sinh động, nếu nền đẹp hơn thì tuyệt.
:25: