Bác này bắt được những pha máu thiệt, em thích nhất tấm 2 và 5!