18-55 giúp bác nhiều hơn, đừng lấy XC. Mình dùng gần 2 năm rồi! Nhu cầu giờ chỉ lấy ống fix để chụp tối và macro