mới thấy tạo 1 toppic bên kia lai gặp ông nọi này ở đây .......mệt gê