Sigma 30mm Art hiện bao nhiêu vậy bác, đang tính lên con này