Viết quá hay!
Đọc xong bài giới thiệu thấy muốn mua ngay và luôn rồi.
Nhập môn thì mua cái xh1+16-55+56mm là đủ.
Sau này ngấm thuốc mua thêm chưa muộn.