4 năm mới vào lại VnPhoto, định vào xem ảnh tâm đắc của Xichlo để đâm chém tí thế mà chả thấy đâu, rõ chán!

bác Xichlo post ảnh 2010 lên đi nào!