Sắp tới Christmas, rồi lại New Year, ráng đóng góp vài tấm cho = anh = e :D
Năm này chụp ít hơn năm ngoái, nhưng mà nhiều tấm ưng ý hơn, mình góp 2 tâm B/W, 2 tấm Color
...