Mong BQT có thái độ thích đáng với kiểu reply xúc phạm thành viên như thế này, đừng để tình trạng này tái diễn, nhằm tạo sân chơi sạch cho mọi ngưởi
...