Hội mình không thấy hoạt động nhỉ em tham gia với! Đang mọ mẫm tìm ống OM mà chẳng biết bác nào bán!