Hnay lang thang vnphoto được nhiều tips hay quá.
Bookmark lại đã.
Bữa đi chụp cứoi e cứ để TTL táng :D